کاربن فکس مهم ترین کالای مصرفی کاربن فیلم و یا رول کاربن میباشد .

۱- باید توجه داشته باشید که کیفیت فکس دریافتی و کپی شما ارتباط مستقیم با نوع کاربنی دارد که استفاده می نمایید .

۲- کاربن فیلم فکس نیز همچون بسیاری از اقلام دیگر دارای تاریخ مصرف میباشد و در هنگام خرید باید به آن تاریخ تولید آن توجه نمود .

۳- هیچ وقت در خرید کاربن فیلم شتابزده عمل ننموده و با توجه به عمر کاربن فیلم که معمولا دو سال میباشد و با توجه به نیازتان کاربن را خریداری نمایید .

۴- پس از خرید کاربن فکس حتما آن را از نور و رطوبت دور نگه دارید .

۵- اگر در هنگام دریافت فکس و یا کپی رل به کاغذ میچسبد و با کاغذ بیرون می آید باید حتم داشته باشید که کاربن فکس شما فاقد کیفیت می باشد .

۶- هیچ گاه کاربن فکس مصرفی را دوباره برنگردانده و از نو استفاده ننمایید.

نمایش یک نتیجه