مشتری های شارپ ایران
نان قدس رضوی
۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۴
asus
۲۱ , خرداد , ۱۳۹۶

acer