مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟

۹ , فروردین , ۱۳۹۶
مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه ها و شرکت ها یا CRM چیست؟

جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژی ، شرکت ها را در معرض رقابتی سنگین قرار داده است . در این زمان ، شرکت ها به مدیریت رابطه با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. اکثر کارشناسان  CRM را حلقه میان بین مردم ، فرایند ها و تکنولوژی می دانند. در قدیم سازمان ها ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با مشتریان داشتند . با پیشرفت فناوری فاصله سازمان با مشتریان زیاد شد به گونه ای که تولیدات انبوه ، استراتژی بسیاری از سازمان ها بود. پس از انقلاب دیجیتال وتحولات تکنولوژیکی در دنیا با استفادهاز فناوری اطلاعات بار دیگر سازمان ها می توانند با مشتریان روابط بسیار نزدیک و موثری برقرار نمایند . مدیریت ارتباط با مشتری از سه  عنصر مشتری ، ارتباط و  مدیریت تشکیل شده است . مشتری تنها منبع سود دهی حال حاضر سازمان و رشد آینده آن است . یک مشتری خوب کسی است […]