نمایندگی پیجر مثلثی شکل تک کلید سفید مدل MMCall 2611E1