نمایندگی فراخوان مشتری بدون سیم مدل Plexiglas Frame 1Row