مشتری های شارپ ایران
بانک تجارت
۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۴
مشتری های شارپ ایران
رستوران هانی
۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۴

مجتمع فنی تهران

مشتری های شارپ ایران